Valitse sivu

Kissaliitto tiedottaa

KASVATTAJAN MUISTILISTA  2019

Kasvatustyön tarkoituksena on kasvattaa rekisteröintikelpoisia, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia kissoja. Tässä on esitetty lyhyesti kasvattamiseen liittyviä sääntöjen mukaisia velvoitteita ja toimenpiteitä.
Rekisteröintisäännöt kokonaisuudessaan löytyvät Kissaliiton kotisivuilta osoitteesta https://www.kissaliitto.fi

Lisäohjeita saa aina ensisijaisesti oman jäsenyhdistyksen sihteeriltä.

Edellytykset rotukissakasvattajaksi
* Kasvattajaksi aikovan on oltava jonkin Suomen Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen.
* Kasvattajan peruskurssi on pakollinen kaikille uusille kasvattajille.
* Kasvattajan on sitouduttava noudattamaan Suomen Kissaliiton sääntöjä ja kasvattajasopimusta.
* Kasvattajanimen on oltava hyväksytty FIFessä ennen astutusta.

Huomioi myös, että FIFen ensirekisteröintisääntö sitoo kaikkia Suomen Kissaliiton jäsenyhdistysten jäseniä, jotka kasvattavat kissoja. Eli myös heitä, joilla ei ole FIFessä hyväksyttyä kasvattajanimeä.

Kasvatuskissan ominaisuuksista
* Kasvatukseen ei saa käyttää kissaa, jolla on synnynnäinen poikkeavuus (mm. kuurot ja napatyrälliset kissat), tai kissaa, jolla on rekisterikirjaan merkitty ennen 31.12.2015 kasvatuskielto kasvattajan päätöksellä.
* Kasvatukseen käytettävän uroksen kivesten tulee olla normaalit ja laskeutuneet. Tästä on oltava eläinlääkärin todistus ennen ensimmäistä astutusta. Tarkastushetkellä uroksen on oltava vähintään kuuden (6) kuukauden ikäinen.
* Kaikkien kasvatukseen käytettävien kissojen on oltava tunnistusmerkittyjä mikrosirulla. Poikkeuksia ovat FIFen ulkopuoliset urokset. Kissojen on oltava tunnistusmerkittyjä ennen astutusta.
* Tietyillä roduilla ja väreillä on kasvatukseen liittyviä rajoituksia ja pakollisia terveystestejä, joita kasvatuksessa tulee noudattaa. Rajoitukset löytyvät kasvatus- ja rekisteröintisäännöistä.
* Tuontikissaa ei saa käyttää siitokseen, ennen kuin se on Suomen Kissaliiton rekisterissä.

Käytettäessä Kissaliiton rekisteriin rekisteröityä urosta, siitosuroksen omistajan on
* Oltava jonkin Suomen Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen.
* Sitouduttava noudattamaan FIFen ja Suomen Kissaliiton sääntöjä allekirjoittamalla siitosuroksen omistajan sopimus. 1.1.2019 alkaen allekirjoitettu kasvattajasopimus kattaa myös siitosurossopimuksen.

Jos uroksella on useampi omistaja, kaikilla heistä on oltava siitosuroksen omistajan sopimus.

Astutusta koskevat säännöt
* Kasvattajan/kasvattajien on oltava naaraskissan omistajia astutushetkellä.
* Mikäli kyseessä on astutus, johon vaaditaan erikoislupa (esim. toinen vanhemmista RR rekisteröity noviisi), on lupa anottava etukäteen rotutoimikunnalta rekisteröintisääntöjen mukaisesti.
* Astutus voidaan suorittaa vasta sen jälkeen, kun rotutoimikunnalta on saatu lupa. Astutuserikoislupa on voimassa yhden (1) vuoden.

Pentueen rekisteröinti Omakissa-järjestelmässä
Rekisteröinti suoritetaan Omakissa -järjestelmässä. Suomen Kissaliiton rotukirjaaja hyväksyy rekisteröinnin, kun pentueen kaikki tiedot on tallennettu, lasku maksettu ja uroksen omistaja on hyväksynyt pentueen omilla käyttäjätunnuksillaan. Tiedot tulee tallentaa Omakissaan ja rekisteröintimaksu maksaa ennen kuin pennut täyttävät 2 kuukautta. Myöhästymisestä peritään kaksinkertainen rekisteröintimaksu, takarajana rekisteröinnille on pentujen 3 kuukauden ikä.

* Rekisteröintimaksut tulee suorittaa laskulla saaduilla tiedoilla käyttäen pentuekohtaista viitenumeroa.
* Pentueen vanhempien rekisteröintisääntöjen mukaiset tunnistusmerkintä- ja terveystodistukset tallennetaan Omakissaan viimeistään rekisteröitäessä kissan ensimmäisiä jälkeläisiä. Todistukset on hankittava ennen astutusta.
* Sääntömääräisissä terveyteen liittyvissä dna-tuloksissa pitää olla liitteenä eläinlääkärintodistus siitä, että kyseisen laboratorionäytteen on ottanut ja toimittanut tutkittavaksi eläinlääkäri tarkistamastaan tunnistusmerkitystä kissasta eli ns. näytteenottotodistus.
* Tarvittaessa kasvattaja voi täydentää lähettämiään asiapapereita maksua lukuun ottamatta myöhemmin, mutta ensisijaisesti kaikki tiedot tulee toimittaa kerralla.
* Etukäteen haetulla poikkeusluvalla pentueen rekisteröintiä voidaan siirtää yli 3 kuukauden iän.
* Kaikki pentueen pennut on rekisteröitävä yhtä aikaa ja kaikki syntyneet pentueet on rekisteröitävä tai raportoitava.
* Vaihtoehtoisesti pentuerekisteröinnin voi tehdä myös allekirjoitetulla astutustodistuksella. Näin tulee tehdä jos kyseessä on erikoisluvallinen pentue, jos käytetty uros ei ole Kissaliiton rekisterissä tai rekisteröinti ei jostain muusta syystä onnistu Omakissassa. Astutustodistuksen ja maksukuitin voi lähettää Kissaliiton toimistolle skannattuna.

Kissaliiton ulkopuoliselta urokselta vaadittavat todistukset
Astutustodistuksen mukaan tulee liittää kopio Kissaliiton ulkopuolisen rekisteröidyn uroksen virallisesta sukutaulusta sekä rekisteröintisääntöjen mukaiset todistukset.

Geno- ja fenotyyppien rekisteröinnistä

 1. Punaisille, cremeille ja kilpikonnavärisille kissoille voidaan merkitä rekisterikirjaan erillinen yksivärinen genotyyppi (= perimä) ja kuviollinen fenotyyppi (ilmiasu).
  Esim. OSH d (OSH d 22)
  Kissa on perimältään yksivärinen punainen, mutta ilmiasultaan kuviollinen.
 2. Van- (01) ja harlekiini- (02) valkolaikut voidaan rekisteröidä erillisin geno- ja fenotyypein, mikäli kissasta toimitetaan tapauskohtaisesti tarpeelliset dna-testin tulokset.
  Esim. PER g 02 21 (PER g 02)
  Kissa on perimältään kuviollinen sinikilpikonnaharlekiini, mutta ilmiasultaan kuvioton.
 3. Hopea- ja savupennut, joiden vanhemmista kumpaakaan ei ole rekisteröity hopeaksi/savuksi voidaan rekisteröidä kun ainakin yksi isovanhemmista on rekisteröity hopeaksi/savuksi ja vanhemmalle lisätään erillinen genotyyppi. Polveutumismääritys tai dna-testit tapauskohtaisesti.

Pentujen hoito ja luovutus
* Pentujen hoidossa on noudatettava huolellisuutta ja siisteyttä.
* Pennut on luovuttava terveinä, asianmukaisesti rokotettuina ja tunnistusmerkittyinä, yli kilon painoisina ja hyväkuntoisina sekä aikaisintaan 12 viikon ikäisinä. Alin luovutusikä on ehdoton. Esimerkiksi perjantaina syntyneet pennut voi luovuttaa aikaisintaan sinä perjantaina, kun ne täyttävät 12 viikkoa.
* Luovutettujen pentujen vaiheita on pyrittävä seuraamaan riittävän kauan, jotta voidaan varmistua siitä, että olosuhteet ovat riittävän hyvät.
* Omistajanvaihdokset voi tehdä Omakissan kautta käyttäen PIN-koodia, mikäli myös uudella omistajalla on Omakissan käyttäjätunnukset. Luovutuspäiväksi laitetaan se päivä jolloin kissa siirtyy uuteen kotiin, vaikka omistajanmuutos tehtäisiin jo etukäteen. Omakissan kautta tehtävät omistajanvaihdokset ovat kaikki maksuttomia.
* Paperista myynti-ilmoitusta käytettäessä kasvattaja lähettää lomakkeen Kissaliiton toimistolle kuukauden kuluessa omistajuuden siirtymisestä. Myynti-ilmoituksesta on täytettävä pakolliset kohdat. Luovutuspäiväksi merkitään se päivä, kun pentu on muuttanut uuteen kotiin. Lomakkeen voi lähettää toimistolle myös skannattuna.
* Rekisteröintiin sisältyy yksi ilmainen lomakkeella tehty omistajanmuutos (= pennun myynti-ilmoitus), seuraavat muutokset ovat maksullisia. Tuontikissojen omistajanmuutokset ovat maksullisia.
* Transfer (siirtotodistus) on myös omistajanvaihdos. Mikäli kissalle tilattu transfer jätetään käyttämättä, on se palautettava rotukirjaajalle mitätöintiä varten. Tällöin kissan omistajuus palautuu transferin tilaajalle.

Pentueraportointiohjeistus 2019

Syksyn 2016 liittokokouksen päätöksellä astuu 01.01.2017 voimaan kasvatus- ja rekisteröintisääntöjen muutos:

3.6.Kissaliitto 2 Samalta naaraalta rekisteröidään korkeintaan kolme pentuetta 24 kk:n sisällä. Naaraalla ei saa olla enempää kuin kolme pentuetta 24 kuukauden sisällä, kuitenkin korkeintaan kaksi pentuetta 12 kuukauden sisällä. Tämä kirjataan syntymäajan mukaan. Jos pennut syntyvät eri päivinä, merkitään koko pentueen syntymäpäiväksi ensimmäisen pennun syntymäpäivä.

Jäsenellä on raportointivelvollisuus kaikista hänelle syntyneistä pentueista kolmen kuukauden kuluessa pentueen syntymästä. Pentueella tarkoitetaan samassa synnytyksessä samasta emosta syntynyttä yhden tai useamman pennun pesuetta (koskee sekä elävinä että kuolleita/kuolleina syntyneitä pentuja). 

Naaraalla saa olla enintään kaksi keisarinleikkauksella syntynyttä pentuetta. (kts kohta 3.3). 


Sääntömuutoksella halutaan painottaa, että kaikki tiineydet ja keisarinleikkaukset ovat naaraalle rasite ja sen vuoksi ne on yksiselitteisesti tarpeen myös aina laskea mukaan kissan synnytyksiin ja jälkeläisiin.

Jäsenellä on raportointivelvollisuus kaikista hänelle syntyneistä pentueista kolmen kuukauden kuluessa pentueen syntymästä. Pentueella tarkoitetaan samassa synnytyksessä samasta emosta syntynyttä yhden tai useamman pennun pesuetta (koskee sekä elävinä että kuolleita/kuolleina syntyneitä pentuja). Naaraalla saa olla enintään kaksi keisarinleikkauksella syntynyttä pentuetta. (kts kohta 3.3). Sääntömuutoksella halutaan painottaa, että kaikki tiineydet ja keisarinleikkaukset ovat naaraalle rasite ja sen vuoksi ne on yksiselitteisesti tarpeen myös aina laskea mukaan kissan synnytyksiin ja jälkeläisiin.

Toimintaohjeet
Ensisijaisesti sääntökohdan ehdot täyttyvät yksinkertaisesti sillä, että kasvattaja laittaa vireille pentuerekisteröinnin joko Omakissan kautta tai toimittamalla astutustodistuksen liitteineen Kissaliiton toimistolle aikarajojen puitteissa. Mikäli pentuerekisteröinti aloitetaan pentujen jo täytettyä 2kk, on rekisteröintimaksu sääntömääräisesti kaksinkertainen.
Jos pentuja menehtyy jo vireille laitetusta pentuerekisteröinnistä ennen rekisteröintiä ja pennun tiedot ovat jo Omakissassa ilman rekisterinumeroa ja rekisteröintipäivää, voi kasvattaja käydä itse kirjaamassa yksittäiset pennut edesmenneiksi Kissat-välilehden kautta Ilmoita kuolleeksi –painiketta käyttäen. Vaihtoehtoisesti asiasta voi ilmoittaa rotukirjaajalle sähköpostitse tai olemalla yhteydessä Kissaliiton toimistoon sähköpostitse tai puhelimitse.

Raportoinnin rekisteröintikelpoisesta pentueesta, josta ei selviä rekisteröinti-ikään asti yhtään pentua hengissä, voi Omakissan kautta tehdä seuraavasti:
– Aloitetaan pentuerekisteröinti normaalisti.
– Kun astutuspäivä, pentueen syntymäpäivä sekä keisarinleikkaustieto on lisätty, kirjoitetaaan Huomiot –tekstikenttään lyhyt, vapaamuotoinen selvitys ja painetaan
Tallenna -painiketta. Tallennuksen jälkeen tekstikenttää ei ole mahdollista enää palata muokkaamaan.
– Tämän jälkeen siirrytään suoraan Hyväksy pennut ja siirry maksamaan -painikkeen kautta kuittaamaan raportointi eteenpäin.
Halutessaan voi toimittaa rotukirjaajalle tarkemman pentuelistauksen ja/tai lisäselvityksen sähköpostitse.
Vaihtoehtoisesti tällaisen pentueen voi myös raportoida käyttäen Ilmoitus rekisteröimättömästä pentueesta -lomaketta, jonka voi ladata Kissaliiton kotisivuilta tai vaihtoehtoisesti pyytää oman yhdistyksensä sihteeriltä. Täytetyn, allekirjoitetun lomakkeen voi toimittaa käsiteltäväksi liiton toimistolle postitse tai sähköpostitse.
Huomioitavaa on, että samalla lomakkeella tehtävät vahinkoastumisiin yms liittyvät raportoinnit käsittelee sääntömääräisesti automaattisesti rotutoimikunta. Lisäksi ns FIFen ensirekisteröintisääntö velvoittaa raportointiin myös niitä Kissaliiton jäsenyhdistysten henkilöjäseniä, joilla ei ole kasvattajanimeä.

NÄYTTELYISSÄ KÄYMINEN

Kissanäyttelyihin liittyviä ohjeita ja materiaalia löytyy Suomen Kissaliiton kotisivuilta. Näyttelytoimikunnalle voi osoittaa kysymyksiä näyttelysäännöistä ja niiden tulkinnasta sähköpostilla osoitteeseen ntksihteeri@kissaliitto.fi.

Näyttelyiden hygieniaohjeet kannattaa ehdottomasti lukea läpi.

Näyttelysäännöt löytyvät kokonaisuudessaan PDF-muodossa Kissaliiton kotisivuilta. Näyttelyyn ilmoittautuessa kissan omistaja sitoutuu noudattamaan näyttelysääntöjä. Ohjeita Suomen Kissaliiton Omakissa-järjestelmän käyttöön löytyy ohjesivustolta osoitteesta: http://omakissatuki.kissaliitto.fi/

Näyttelyyn ilmoittautuminen

Näyttelyyn osallistuvan kissan on oltava vähintään 4 kuukauden ikäinen, mikrosirumerkitty ja painettava vähintään yksi kilo (1 kg) arvostelupäivänä. Kissan omistajan tulee kuulua johonkin FIFén alaiseen rotukissayhdistykseen. Jos kissalla on useampia omistajia, tulee kaikkien kuulua rotukissayhdistykseen. Rotuyhdistyksen jäsenyys ei riitä. Lista tulevista näyttelyistä löytyy Kissaliiton kotisivuilta ja Omakissasta.

Näyttelyihin ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti Omakissa-rekisterin kautta osoitteessa omakissa.kissaliitto.fi. Kirjautumista varten tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen ja salasanan. Omakissan Näyttelyt-välilehdeltä löytyvät ne näyttelyt, joihin on vielä ilmoittautumisaikaa jäljellä. Jokaista kissaa, ilmoittautumisluokkaa ja näyttelypäivää varten on tehtävä oma ilmoittautuminen. Laskun näyttelymaksusta saat sähköisen näyttelyilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiisi, ja kukin lasku on maksettava erikseen siinä olevalla viitenumerolla ja summalla. Omistajan tulee seurata ilmoittautumisen tilaa Omakissassa. Näyttelyyn ilmoittautuminen on vahvistettu, kun tila muuttuu hyväksytyksi. Jos sähköistä ilmoittautumista ei ole mahdollista tehdä, postitse lähetettäviä ilmoittautumislomakkeita saa Kissaliiton kotisivuilta tai oman yhdistyksen sihteeriltä.

Mikäli maksamaton ilmoittautuminen peruutetaan ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, tulee ilmoittajan

suorittaa ilmoittautumismaksun ja palautussumman välinen erotus, 25 % näyttelymaksusta.

Näyttelymaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, mieluiten sähköpostitse. Jos maksamatonta ilmoittautumista ei peruuteta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, yhdistyksellä on oikeus periä näyttelymaksu kissan ilmoittaneelta kokonaisuudessaan. Järjestävä yhdistys on velvollinen palauttamaan 75 % näyttelymaksusta, mikäli peruutus on tehty ennen viimeistä ilmoittautumispäivää tai mikäli näyttelyosallistuminen perutaan ennen näyttelyä ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen omistajan tai kissan sairauden vuoksi. Todistus sairaudesta on toimitettava yhdistykselle 14 vuorokauden kuluessa.

Näyttelykissan rokotukset ja todistukset

Rokotustodistuksessa/EU-passissa/rekisterikirjassa tulee olla eläinlääkärin merkitsemä rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä tai merkintä siitä, kuinka kauan rokote on voimassa (esim. 1 vuosi). NTK suosittelee käyttämään viimeistä voimassaolopäivää voimassaoloajanjakson sijaan.

Vain eläinlääkäri saa korjata rokotusmerkintöjä. Korjaus tehdään vetämällä virheellisen tekstin yli viiva ja kirjoitetaan oikea tieto tekstin yläpuolelle tai perään. Korjaus varmennetaan eläinlääkärin allekirjoituksella ja leimalla. Purevax-rokotteiden flunssakomponentin voimassaolon pidentymisestä vuodesta kolmeen vuoteen julkaistu tiedote on päivätty 9.3.2015. Tätä päivämäärää aikaisempia rokotusmerkintöjä ei voida korjauttaa pidemmän voimassaolon mukaiseksi.

Rokotussuojan pitää olla valmis 15 päivää ennen näyttelyä eli viimeistään perjantaina kaksi viikkoa ennen näyttelyä. Mainittuna perjantaina kissan saa vielä rokottaa, mutta ei enää lauantaina 2 viikkoa ennen näyttelyä. Rokotteiden tehostaminen ja voimassaolo rokotteen valmistajan ohjeistuksen mukaan. Eläinlääkärin merkintä voimassaolosta ei saa ylittää valmistajan ohjeistusta.

Valkoisilta kissoilta vaaditaan todistus siitä, että kissa kuulee. Yli 10 kuukauden ikäisellä kotikissalla on oltava todistus siitä, että kissa on steriloitu/kastroitu. Mikrosirusta pitää olla merkintä kissan rekisterikirjassa, EU-passissa tai muussa vastaavassa asiakirjassa. Jos näin ei ole, pitää kissalla olla erillinen mikrosirutodistus.

Näyttelyyn eivät saa osallistua

 • maitoa erittävät
 • kantavat naaraat tai naaraat, joilla on alle luovutusikäiset pennut
 • kääpiökissat
 • kissat, joiden varpaista on amputoitu (pysyvästi poistettu) kynnet
 • kissat, joilla on jalkojen epämuodostumia (esim. poly- tai oligodaktylismia)
 • sokeat kissat
 • kuurot kissat
 • kissat, joilta on typistetty häntä
 • kissat, joilta on typistetty korvat
 • alle kilon painoiset pennut
 • kissat, jotka kärsivät (pseudo-)achondroplasiasta (kuten munchkin) tai osteochondrodysplasiasta (kuten scottish fold), tai kissat, joilla on tällaisia kissoja sukutaulussaan
 • villikissat tai mitkään villikissoihin perustuvat kissarodut
 • yli 10 kuukauden ikäiset kotikissat, joita ei ole steriloitu/kastroitu
 • tatuoidut kissat, lukuun ottamatta tatuointeja, jotka ovat tunnistusmerkintöjä.

Arvostelussa

Jos haluat jostain syystä vetää kissasi pois perusarvostelusta kesken näyttelypäivän, se on mahdollista. Tee ilmoitus sihteeristöön, joka ilmoittaa tuomarille ja assistentille, että kissasi ei tule arvosteluun. Tällöin se saa arvostelutulokseksi ABS (absent, poissa). Ilmoitus on ehdottomasti tehtävä ennen kuin kissasi arvostelu alkaa. Tuomarille tai assistentille ilmoitettu poisveto ei ole pätevä.

Muista, että näyttelystä ei voi poistua ennen sen päättymistä. Poistumislupaa voi anoa näyttelyn johdolta aamulla ennen arvostelun alkua. Mikäli poistumislupa on myönnetty, kissa ei voi osallistua tuomarin paras -valintaan. Poistumislupa myönnetään vain perustellusta syystä.

Näyttelyluokat ja valmistuminen

Näyttelysääntöjen mukaan kissa pitää ilmoittaa siihen luokkaan, johon se ilmoittautumishetkellä kuuluu, ja on omistajan vastuulla, että kissa arvostellaan oikeassa luokassa. Ylimääräisiä sertifikaatteja ei saa kerätä. Tarkista siis aina vielä ennen näyttelyä Omakissasta tai vahvistuskirjeestä, että kissasi on varmasti siinä luokassa, johon se kuuluu. Jos kissa on ilmoitettu näyttelyyn ennen valmistumista, luokkamuutoksesta on ilmoitettava näyttelysihteerille.

 Siitosluokassa lasketaan kolmen ja kasvattajaluokassa viiden korkeimman pistearvon saaneen jälkeläisten keskiarvo pistelaskentataulukon mukaan ja tulos julkaistaan kahden desimaalin tarkkuudella. Lisäluokkien tulokset kategorioittain on julkistettava näyttelyn kuluessa ja voittajat palkitaan näyttelyn parhaiden kissojen esittelyn yhteydessä. Kaikkien näyttelyluokkien ehdot on selvitetty tarkemmin näyttelysäännöissä.

Kissan valmistuminen (CH, PR, IC, IP jne.)

Mikäli kissan kaikki uuteen titteliin oikeuttavat tulokset löytyvät Omakissan kissakohtaiselta Näyttelytulokset-välilehdeltä, saat rotukirjaajalta vahvistuksen uuden tittelin rekisteröinnistä ja ohjeet maksullisen valmistumisruusukkeen tilaamista varten sähköpostitse.

Mikäli titteliin oikeuttavia tuloksia puuttuu Omakissasta, voit lisätä niitä käsittelyjonoon Omakissan Muutospyynnöt-välilehden kautta.

Vuoden kissa

Kilpailuvuoden aikana kotimaisiin näyttelyihin osallistuneet, Kissaliiton rekisteriin merkityt kissat, joiden omistajat ovat Suomen Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäseniä kilpailutulosten saavuttamishetkellä, osallistuvat automaattisesti Vuoden kissa -kilpailuun. Kissan omistaja voi halutessaan kieltää kissansa ottamisen mukaan kilpailuun. Tulokset lasketaan Omakissa-järjestelmässä olevien, tarkistettujen kotimaisten näyttelytulosten perusteella. Voit seurata ajantasaista kissapistelaskentaa Omakissan julkisesta näkymästä osoitteessa: http://kissat.kissaliitto.fi/kissat.aspx. Vuoden kissa -tuloksissa otetaan huomioon vain kotimaiset näyttelytulokset.