Valitse sivu

Sääntörikkomusten käsittelyyn Suomen Kissaliitossa otetaan käyttöön uusi toimintamalli vuoden 2024 alusta alkaen. Toimintamallin muutoksen tarkoituksena on selkeyttää ja sujuvoittaa asioiden käsittelyä. Erityisesti on haluttu kiinnittää huomiota entistä parempaan tiedottamiseen asianosaisille käsittelyn kulusta.

Kasvatustoimintaa sekä näyttelyharrastusta Suomen Kissaliitossa ohjaavat sekä FIFen että Suomen Kissaliiton liittokokouksessa hyväksytyt säännöt. Sääntörikkomuksia käsitellään Rotutoimikunnassa, Näyttelytoimikunnassa ja Kurinpitotoimikunnassa asiasta riippuen. Hallitus vahvistaa tai muuttaa toimikunnan päätösehdotukset.

Työnjaosta ja yhteistyöstä asioiden käsittelyssä on sovittu toimikuntien kesken.

Toimintamallin keskeinen sisältö:

  • Sanktiotapauksissa otetaan huomioon tapaukseen liittyvät lieventävät asianhaarat.
  • Asian käsittelyn etenemisestä ilmoitetaan asianosaiselle, mikäli siihen ei voida tehdä päätöstä ensimmäisessä mahdollisessa kokouksessa, tai jos asia päätetään siirtää toisen toimikunnan tai hallituksen käsiteltäväksi.
  • Mikäli asian käsittely vaatii useamman toimikunnan yhteistyötä, vastuut ja määräajat sovitaan ja kirjataan näiden kesken selkeästi.
  • Mikäli asian käsittelemiseksi vaaditaan asianosaiselta vastine, se pyydetään heti.
  • Päätöksestä voi valittaa oman yhdistyksen kautta.

Päivitetyt sanktiokartat julkaistaan Suomen Kissaliiton kotisivuilla vuoden 2024 alussa.