Valitse sivu

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut eläinten hyvinvointilaki edellyttää, että ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta tulee ilmoittaa aluehallintovirastolle. Ilmoitus aluehallintovirastolle pitää tehdä 1.3.2024 mennessä.

Ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläintenpidon määrittely perustuu toiminnassa käytettävien eläinten lukumäärään.

Ohjeen pääkohdat kissojen kasvattajille ja useiden kissojen omistajille

Ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja harrastuseläintenpitoa on (lähde EHL Liite 2):

– sellainen seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen, muu luovuttaminen tai välittäminen, jonka harjoittaja myy tai muutoin luovuttaa kissoja vähintään kolmesta itse kasvatetusta pentueesta vuodessa.

– kun toiminnanharjoittaja myy, muutoin luovuttaa tai välittää vähintään 10 muuta kuin itse kasvattamaansa kissaa vuodessa.

– kun toiminnanharjoittaja pitää vähintään seitsemää yli 6 kuukauden ikäistä kissaa.

Itse kasvatetulla pentueella tarkoitetaan pentuetta, jonka toiminnanharjoittaja on kasvattanut luonaan. Sillä, kuka pentueen emän omistaa, ei ole merkitystä. Jos toimija kasvattaa pentueen muualla kuin luonaan, esimerkiksi jos kyseessä on ns. sijoituspentue, joka kasvaa sijoituspentueen emän haltijan luona, ei pentuetta katsota itse kasvatetuksi. Tällaisessa tilanteessa toiminta tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin, jos myytävien tai välitettävien eläinten määrä vuodessa on vähintään 10.

Ilmoitusvelvollisuus koskee eläinten pitäjää, joka pitää luonaan säädetyt lukumäärärajat ylittävää määrää eläimiä. Lukumäärärajat ovat eläinlajikohtaisia. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös omina lemmikkieläiminä pidettäviä eläimiä, eli eläimiä, joita ei myydä, kasvateta tai käytetä mihinkään muuhunkaan toimintaan.

Toiminnasta ilmoittaminen

Ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa kissojen pitoa harjoittavan on viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai lopettamista taikka toiminnan oleellisesti muuttuessa tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan.

Toimijan tulee ilmoittaa aluehallintovirastolle 1.3.2024 mennessä toiminta, joka luokitellaan 1.1.2024 lähtien ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi seura- ja harrastuseläinten pidoksi, mutta josta ei ole aiemmin tehty ilmoitusta.

Lisätiedot

Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito käsitellään Ruokaviraston ohjeessa ”Ilmoituksenvarainen eläinten pito ja muu toiminta” kohdassa 5.3. Ohjeesta löytyvät myös tarkemmat tiedot ilmoituksen sisällöstä.

https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/oppaat/ilmoituksenvarainen-elaintenpito-ja-muu-toiminta/ilmoituksenvarainen-elaintenpito-ja-muu-toiminta/